Ubezpieczenia grupowe
Informacje
Jak działają
Korzyści
Wypłata świadczenia
O nas
Kontakt
Imprezy firmowe:

Wypłata świadczenia

Śmierć ubezpieczonego - świadczenie wypłacane jest uposażonemu. W przypadku ubezpieczenia z opcją oszczędnościową wypłacane jest świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia i wartości zgromadzonych oszczędności.

Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, oprócz świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego, Uposażonemu wypłacane jest świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Trwałe inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem - świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu, kiedy orzeczone zostanie trwałe, całkowite inwalidztwo lub trwałe, częściowe inwalidztwo.

Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu jako procent sumy ubezpieczenia określony przez lekarza orzecznika w oparciu o przepisy prawa regulujące zasady i tryb orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy.

Niezdolność ubezpieczonego do pracy - świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu, który wskutek nieszczęśliwego wypadku jest trwale, całkowicie i nieodwracalnie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Poważne zachorowanie - świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu z tytułu ciężkiej choroby, która jest wymieniona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu - świadczenie w wysokości dziennej stawki świadczenia szpitalnego, wynikającej z liczby dni pobytu w szpitalu, wypłacane jest Ubezpieczonemu.

Śmierć małżonka - świadczenie z tytułu śmierci małżonka wypłacane jest Ubezpieczonemu.

Narodziny dziecka - świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu w przypadku narodzin dziecka.

Śmierć rodzica oraz rodzica małżonka - świadczenie wypłacane jest ubezpieczonemu z tytułu śmierci rodziców lub rodziców małżonka.

Śmierć dziecka oraz narodziny martwego dziecka - świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu w przypadku narodzin martwego dziecka lub śmierci dziecka, które nie przekroczyło 25 roku życia.

KONTAKT

Irena Błońska Pawłowska

tel. 0 696 272 151